بخشداری مرکزی سمنان
ENGLISH
فرآيند گردش كار صدور پروانه ساختماني در خارج از محدوده و حريم شهر

فرايند صدور پروانه ساختمان در خارج از محدوده و حريم شهرها

 

بطور كلي صدور پروانه ساختماني در حريم شهرها با شهرداري ، در محدوده روستاها با دهياري و خارج از موارد ياد شده با معاونت عمراني  استانداري(به بخشداري ها تفويض اختيار شده است) مي باشد و مراحل صدور پروانه ساختماني توسط بخشداري بشرح ذيل مي باشد:

ارباب رجوع مي بايستي جهت تشكيل پرونده و اخذ استعلامات ابتدا به بخشداري مراجعه نموده و مراحل زير را طي نمايد.

1- اخذ نظريه كتبي از نزديكترين شهرداري محل مبني بر اطمينان از واقع شدن ملك مورد تقاضا در خارج از محدوده و حريم شهر (در صورتيكه در هر يك از محدوده هاي شهرداري واقع شود جهت دريافت پروانه ساختماني مي بايستي به شهرداري مراجعه شود)

 
 

2- ارائه مدارك ذيل شامل:

الف) درخواست كتبي متقاضي

ب‌) فتوكپي سند مالكيت رسمي بنام متقاضي (يا وكالت محضري بنام متقاضي يا قولنامه عادي به همراه تنظيم فرم تأئيد مالكيت و يا تنظيم تعهد نامه محضري برابر فرم مربوطه)

ج‌) كروكي دقيق محل احداث.

د‌) در صورتي كه نام متقاضي شركت باشد ، فتوكپي آگهي ثبت شركت ، در غير اينصورت فتوكپي شناسنامه متقاضي.

هـ) فتوكپي موافقت اصولي يا پروانه تأسيس معتبر يا موافقت مراجع ذيربط جهت كليه واحدهاي توليدي و خدماتي (توجه: احداث انبار و واحدهاي مسكوني خارج از بافت روستاها و موارد مشابه ازارائه مدارك اين بند مستثني مي باشد)

و‌) استعلام و موافقت ادارات ذيربط در رابطه با احداث واحد مورد نظر شامل موافقت مديريت جهادكشاورزي در رابطه با تغيير كاربري زمين مورد ارائه ، همراه با تأييد كروكي –موافقت كمسيون ماده 13باطرح مزبور از سازمان مسكن و شهرسازي- موافقت محيط زيست در خصوص رعايت ضوابط زيست محيطي – نظريه ادارات منابع طبيعي و امور اراضي در خصوص اسناد مالكيت زمين مورد ارائه و اداره راه و ترابري در مورد راههاي بين شهري و رعايت حريم راه روستايي – امور منابع آب در خصوص رعايت حريم رودخانه– مديريت توزيع نيروي برق در خصوص رعايت حريم فشار قوي - شركت گاز در خصوص رعايت حريم لوله گاز – شركت آب و فاضلاب در خصوص رعايـت حريم لوله آب و  شركت نفت در خصوص رعايت حريم لوله نفت و ساير ادارات ذيربط در صورتي كه زمين مورد نظر در حاشيه جاده و نزديك به حريم تأسيسات ادارات مذكور واقع گرديده است.

ز‌) تكميل فرم بازديد كارشناس بخشداري از محل با در نظر گرفتن ماده 4 آئين نامه

ح‌) موافقت سازمان تأمين اجتماعي در مورد بيمه اجباري كارگران ساختماني نسبت به ميزان زيربناي درخواستي با در نظر گرفتن ميزان زيربناي قيد شده در موافقت اصولي و پروانه تأسيس و ماده 4 آئين نامه.

 
 
 

3- ارائه دو سري كامل از نقشه هاي اجرائي ساختمانها شامل پلان معماري ، برش و نما ، جزئيات اجرايي فونداسيون ، ستونها ، تيرريزي و ... براي كليه ساختمانها و نيز سايت پلان كه كليه نقشه ها به تأييد مهندس ناظر داراي پروانه اشتغال بكار در خدمات مذكور رسيده باشد. (توجه: در سايت پلان مي بايست قسمت هاي مسقف با هاشور مشخص و اندازه گذاري كامل انجام شود. همچنين فاصله ديوار محوطه و ساختمانها با آكس راه نيز مشخص شود) مجموع كل زير بناي مسقف از سطح زير بناي مندرج در موافقت اصولي يا جواز تأسيس و نيز از 25% سطح كل زمين جهت يك طبقه و يا 50% سطح كل زمين جهت دو طبقه به بالا تجاوز نكند.

 
 
 

4- ارائه مدارك مهندس ناظر (فتوكپي پروانه اشتغال بكار نظام مهندسي ، فتوكپي مدرك تحصيلي)

 
 

5- ارائه فيش واريزي بنام عوارض خارج از محدوده

 
 

6- كنترل و تطبيق مدارك مورد نظر و صدور پروانه احداث بنا 

1395/11/10

نشاني: سمنان- ميدان نماز- بخشداري مركزي سمنان - كد پستي:3519683141 - ايميل روابط عمومي: bkinfo.semnan@ostan-sm.ir - تلفن: 5-33331583-023 - دورنگار: 33334870 -023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به بخشداری مرکزی سمنان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal